SE +46 (0)730 655 066 - ES +34 686 949 732 - FR +33 (0) 643 912 718 info@alu-floors-scandinavia.com
Select Page

Stand up Paddle, Coasto Air Surf 6`

300.00342.00

Coasto

Avec une rigidité renforcée, la planche de SUP gonflable Coasto Airsurf 6′ à quilles fixes permet une plus grande résistance aux impacts qu’une planche classique grâce à sa souplesse (roches, cailloux…) et garantit ainsi une sécurité optimale. En raison des pressions exercées, l’Air Surf Coasto est utilisé avec une pression de 22 psi, garantissant une rigidité à toute épreuve.

Le poids de cette planche ne dépasse pas 5 kg, ce qui la rend facilement maniable sur l’eau.

Le pack comprend une pompe haute pression de 22 psi, un sac à dos, une laisse extensible (invention) et un kit de réparation.
Une révolution sur le marché des planches de paddle surf. Conscient des limitations de poids de la double couche, Coasto a développé une technologie unique qui consiste à thermofusionnée les deux couches de PVC. Coasto a développé une technologie de fusion thermique unique pour les deux couches de PVC.

Caractéristiques:

 •  Longueur : 180 centimètres
 •  Largeur : 51 centimètres
 •  Épaisseur : 8 centimètres
 •  Poids : 3,6 kg
 •  Charge maximale : jusqu’à 80 kg
 •  Version ailerons fixes ou amovibles

 

  2 ans Garanty

Bede om et tilbud

Description

Coasto

Surf gonflablePression 22 PSI

En raison des contraintes exercées, les Air Surf Coasto s’utilisent avec une pression de 22 psi, leur assurant une rigidité et un feeling important.

 

 

 

Ultra compacte 

Ultra compact

Innovation mondiale !

L’Air Surf Coasto se plie et se range dans un sac à dos classique avec tout l’équipement nécessaire.

 

 

 

Très léger

Poids inférieur à 5kg

Le poids de cette planche ne dépasse pas 5kg ce qui la rend facilement maniable sur l’eau.

 

 

 

Sécurité

Sécurité optimale

Avec une rigidité accrue, la Air Surf Coasto permet une meilleure résistance aux chocs qu’une planche classique grâce à leur souplesse (Roches, galets…) et vous assure une sécurité optimale.

 

 

 

Technologie TTS

Logo TTS

Une révolution sur le marché du Stand Up Paddle. Conscient de la contrainte de poids qu’engendre la construction double couche.

Coasto a développé une technologie unique consistant en la fusion thermique des deux couches de PVC. Chez Coasto, les deux couches de PVC ne sont plus collées, mais thermo-soudées.

Additional information

Coasto Air Surf 6`

Ailerons amovibles – PB-CAIRS6B, Ailerons fixe -PB-CAIRS6A

Vous aimerez peut-étre aussi...

Stand up Paddle, Coasto Air Surf 6`

300.00342.00

Coasto

Med øget stivhed tilbyder Coasto Airsurf 6 ‘oppustelige SUP-kort med faste køl større modstandsdygtighed over for stød end en konventionel plade takket være dets fleksibilitet (sten, småsten osv.) Og garanterer dermed optimal sikkerhed. På grund af det udøvede tryk betjenes Air Surf Coasto med et tryk på 22 psi, hvilket sikrer bundsolid stivhed.

Vægten på dette bræt overstiger ikke 5 kg, hvilket gør det let at håndtere på vandet.

Pakken indeholder en højtrykspumpe på 22 psi, rygsæk, udvidelig snor (opfindelse) og reparationssæt.
En revolution på markedet for padle surfbræt. Coasto er klar overvægt begrænsningerne i det dobbelte lag og har udviklet en unik teknologi, der består i at termofuse de to lag PVC. Coasto har udviklet en unik termisk fusionsteknologi til de to lag PVC.

Egenskaber:

 • Længde: 180 centimeter
 • Bredde: 51 centimeter
 • Tykkelse: 8 centimeter
 • Vægt: 3,6 kg
 • Maksimal belastning: op til 80 kg
 • Fast eller flytbar version af finner

 

  2 ans Garanty 

Bede om et tilbud

Description

Coasto

Oppustelig surf
Pression 22 PSI

På grund af de belastninger, der udøves, bruges Air Surf Coasto med et tryk på 22 psi, hvilket sikrer dem stivhed og en stærk følelse.

 

 

 

Ultra kompakt

Ultra compact

Global innovation!

Air Surf Coasto kan foldes sammen og passer ind i en almindelig rygsæk med alt det udstyr, du har brug for.

 

 

 

Meget let

Poids inférieur à 5kg

Vægten på dette bræt overstiger ikke 5 kg, hvilket gør det let at håndtere på vandet.

 

 

 

sikkerhed

Sécurité optimale

Med øget stivhed tilbyder Air Surf Coasto bedre slagmodstand end en konventionel plade takket være deres fleksibilitet (sten, ruller osv.) Og sikrer optimal sikkerhed.

 

 

 

TTS-teknologi

Logo TTS

En revolution på Stand Up Paddle-markedet. Kendskab til vægtspændingen forårsaget af dobbeltlagskonstruktionen.

Coasto har udviklet en unik teknologi, der består af termisk fusion af de to lag PVC. På Coasto er de to lag PVC ikke længere limet, men varmeforseglet.

Additional information

Coasto Air Surf 6`

Aftagelige finner – PB-CAIRS6B, Faste finner -PB-CAIRS6A

Stand up Paddle, Coasto Air Surf 6`

300.00342.00

Coasto

Med ökad styvhet erbjuder Coasto Airsurf 6 ‘uppblåsbara SUP-kort med fasta kölar större motstånd mot stötar än ett konventionellt kort tack vare dess flexibilitet (stenar, småsten, etc.) och garanterar därmed optimal säkerhet. På grund av det utövade trycket drivs Air Surf Coasto med ett tryck på 22 psi, vilket säkerställer en solid fast stelhet.

Vikt på detta bräda överstiger inte 5 kg, vilket gör det enkelt att hantera på vattnet.

Paketet innehåller en 22 psi högtryckspump, ryggsäck, utdragbar koppel (uppfinning) och reparationssats.
En revolution på marknaden för paddla surfbrädor. Medveten om viktbegränsningarna i det dubbla skiktet har Coasto utvecklat en unik teknik som består i att termofusera de två skikten av PVC. Coasto har utvecklat en unik termisk fusionsteknik för de två skikten av PVC.

Egenskaper:

 • Längd: 180 centimeter
 • Bredd: 51 centimeter
 • Tjocklek: 8 centimeter
 • Vikt: 3,6 kg
 • Maximal belastning: upp till 80 kg
 • Fast eller avtagbar fenorversion

 

2 ans Garanty

Bede om et tilbud

Description

Coasto

Uppblåsbar surf
Pression 22 PSI

På grund av de påfrestningar som utövas används Air Surf Coasto med ett tryck på 22 psi, vilket säkerställer dem styvhet och en stark känsla.

 

 

 

Ultrakompakt

Ultra compact

Global innovation!

Air Surf Coasto fälls upp och passar in i en vanlig ryggsäck med all utrustning du behöver.

 

 

 

Väldigt lätt

Poids inférieur à 5kg

Vikt på detta bräda överstiger inte 5 kg vilket gör det enkelt att hantera på vattnet.

 

 

 

säkerhet

Sécurité optimale

Med ökad styvhet erbjuder Air Surf Coasto bättre stöttålighet än en konventionell platta tack vare sin flexibilitet (stenar, valsar etc.) och säkerställer optimal säkerhet.

 

 

 

TTS-teknik

Logo TTS

En revolution på Stand Up Paddle-marknaden. Medveten om viktspänningen orsakad av dubbelskiktskonstruktionen.

Coasto har utvecklat en unik teknik som består av termisk fusion av de två skikten av PVC. På Coasto är de två skikten av PVC inte

Additional information

Coasto Air Surf 6`

Avtagbara fenor- PB-CAIRS6B, Fasta fenor -PB-CAIRS6A

Stand up Paddle, Coasto Air Surf 6`

300.00342.00

Coasto

Met verhoogde stijfheid biedt het Coasto Airsurf 6 ‘opblaasbare SUP-bord met vaste kielen dankzij zijn flexibiliteit (rotsen, kiezels, enz.) Meer weerstand tegen schokken dan een conventioneel board en garandeert zo optimale veiligheid. Vanwege de uitgeoefende druk wordt de Air Surf Coasto bediend met een druk van 22 psi, wat zorgt voor een rotsvaste stijfheid.

Het gewicht van dit board is niet meer dan 5 kg, waardoor het gemakkelijk te hanteren is op het water.

Het pakket bevat een 22 psi hogedruk pomp, rugzak, uitschuifbare riem (uitvinding) en reparatieset.
Een revolutie in de markt voor paddlesurf planken. Coasto is zich bewust van de gewichtsbeperkingen van de dubbele laag en heeft een unieke technologie ontwikkeld die erin bestaat de twee lagen PVC thermisch te smelten. Coasto heeft een unieke thermische fusietechnologie ontwikkeld voor de twee lagen PVC.

Kenmerken:

 • Lengte: 180 centimeter
 • Breedte: 51 centimeter
 • Dikte: 8 centimeter
 • Gewicht: 3,6 kg
 • Maximale belasting: tot 80 kg
 • Versie met vaste of verwijderbare vinnen

 

2 ans Garanty

Bede om et tilbud

Description

Coasto

 

Opblaasbare branding
Pression 22 PSI

Vanwege de uitgeoefende spanningen worden de Air Surf Coasto gebruikt met een druk van 22 psi, wat zorgt voor stijfheid en een sterk gevoel.

 

 

Ultracompact

Ultra compact

Wereldwijde innovatie!

De Air Surf Coasto kan worden opgevouwen en past in een gewone rugzak met alle spullen die je nodig hebt.

 

 

Heel licht

Poids inférieur à 5kg

Het gewicht van dit board is niet groter dan 5kg waardoor het gemakkelijk te hanteren is op het water.

 

 

veiligheid

Sécurité optimale

Met verhoogde stijfheid biedt de Air Surf Coasto een betere slagvastheid dan een conventioneel board dankzij hun flexibiliteit (rotsen, rollen, enz.) en zorgt voor optimale veiligheid.

 

 

TTS-technologie

Logo TTS

Een revolutie in de Stand Up Paddle-markt. Bewust van de gewichtsbelasting veroorzaakt door de dubbellaagse constructie.

Coasto heeft een unieke technologie ontwikkeld die bestaat uit de thermische fusie van de twee lagen PVC. Bij Coasto worden de twee lagen PVC niet meer gelijmd, maar geheatsealed.

Additional information

Coasto Air Surf 6`

Vaste vinnen -PB-CAIRS6A, Verwijderbare vinnen – PB-CAIRS6B

Stand up Paddle, Coasto Air Surf 6`

300.00342.00

Coasto

With increased rigidity, the Coasto Airsurf 6 ‘inflatable SUP board with fixed keels offers greater resistance to impacts than a conventional board thanks to its flexibility (rocks, pebbles, etc.) and thus guarantees optimum safety. Due to the pressures exerted, the Air Surf Coasto is operated with a pressure of 22 psi, ensuring rock-solid rigidity.

The weight of this board does not exceed 5 kg, which makes it easily maneuverable on the water.

The pack includes a 22 psi high pressure pump, backpack, extendable leash (invention) and repair kit.
A revolution in the paddle surf board market. Aware of the weight limitations of the double layer, Coasto has developed a unique technology which consists in thermo fusing the two layers of PVC. Coasto has developed a unique thermal fusion technology for the two layers of PVC.

Characteristics:

 • Length: 180 centimeters
 • Width: 51 centimeters
 • Thickness: 8 centimeters
 • Weight: 3.6 kg
 • Maximum load: up to 80 kg
 • Fixed or removable fins version
We do not ship to UK

2 ans Garanty

Delivery termes

Bede om et tilbud

Description

Coasto

Inflatable surf
Pression 22 PSI

Due to the stresses exerted, the Air Surf Coasto are used with a pressure of 22 psi, ensuring them rigidity and a strong feeling.

 

 

 

Ultra compact

Ultra compact

Global innovation!

The Air Surf Coasto folds up and fits into a regular backpack with all the gear you need.

 

 

 

Very light

Poids inférieur à 5kg

The weight of this board does not exceed 5kg which makes it easy to handle on the water.

 

 

 

security

Sécurité optimale

With increased rigidity, the Air Surf Coasto offers better impact resistance than a conventional board thanks to their flexibility (rocks, rollers, etc.) and ensures optimal safety.

 

 

 

Technology TTS

Logo TTS

A revolution in the Stand Up Paddle market. Aware of the weight stress caused by the double layer construction.

Coasto has developed a unique technology consisting of the thermal fusion of the two layers of PVC. At Coasto, the two layers of PVC are no longer glued, but heat-sealed.

Additional information

Coasto Air Surf 6`

Fixed fins -PB-CAIRS6A, Removable fins – PB-CAIRS6B

Stand up Paddle, Coasto Air Surf 6`

300.00342.00

Coasto

Lisääntyneellä jäykkyydellä Coasto Airsurf 6′-puhallettava SUP-lauta, jossa on kiinteät avaimet, tarjoaa joustavuuden (kivet, pikkukivet jne.) Ansiosta paremman iskunkestävyyden kuin perinteinen lauta ja takaa siten optimaalisen turvallisuuden. Käytettyjen paineiden vuoksi Air Surf Coastoa käytetään 22 psi: n paineella, mikä takaa kallioperän jäykkyyden.

Tämän levyn paino ei ylitä 5 kg, mikä tekee siitä helppoa käsitellä vedellä.

Pakkaus sisältää 22 psi: n korkeapainepumpun, repun, jatkettavan talutushihnan (keksintö) ja korjaussarjan.
Vallankumous mela surffilaudan markkinoilla. Tietäen kaksoiskerroksen painorajoitukset, Coasto on kehittänyt ainutlaatuisen tekniikan, joka koostuu kahden PVC-kerroksen lämpö fuusiosta. Coasto on kehittänyt ainutlaatuisen lämpö fuusio teknologian kahdelle PVC-kerrokselle.

Ominaisuudet:

 • Pituus: 180 senttimetriä
 • Leveys: 51 senttimetriä
 • Paksuus: 8 senttimetriä
 • Paino: 3,6 kg
 • Enimmäiskuormitus: enintään 80 kg
 • Kiinteä tai irrotettava evälevy

2 ans Garanty

Bede om et tilbud

Description

Coasto

Puhallettava surffaus
Pression 22 PSI

Käytettyjen rasitusten vuoksi Air Surf Coastoa käytetään 22 psi: n paineella, mikä varmistaa niiden jäykkyyden ja vahvan tunteen.

 

 

 

Erittäin kompakti

Ultra compact

Globaali innovaatio !

Air Surf Coasto taittuu kokoon ja mahtuu tavalliseen reppuun, jossa on kaikki tarvitsemasi varusteet.

 

 

 

Erittäin kevyt

Poids inférieur à 5kg

Tämän levyn paino on enintään 5 kg, mikä tekee siitä helppoa käsitellä vedellä.

 

 

 

turvallisuus

Sécurité optimale

Avec une rigidité accrue, la Air Surf Coasto permet une meilleure résistance aux chocs qu’une planche classique grâce à leur souplesse (Roches, galets…) et vous assure une sécurité optimale.

 

 

 

TTS-tekniikka

Logo TTS

Vallankumous Stand Up Paddle -markkinoilla. Tietäen kaksikerroksisen rakenteen aiheuttamasta paino jännityksestä.

Coasto on kehittänyt ainutlaatuisen tekniikan, joka koostuu kahden PVC-kerroksen lämpö fuusiosta. Coastossa PVC: n kahta kerrosta ei enää ole liimattu, vaan kuumasaumattu.

Additional information

Coasto Air Surf 6`

Irrotettavat evät – PB-CAIRS6B, Kiinteät evät -PB-CAIRS6A

Stand up Paddle, Coasto Air Surf 6`

300.00342.00

Coasto

Bei erhöhter Steifigkeit bietet das Coasto Airsurf 6′ aufblasbare SUP-Board mit festen Kielen dank seiner Flexibilität (Felsen, Kieselsteine, etc.) eine höhere Widerstandsfähigkeit gegen Stöße als ein herkömmliches Board und garantiert somit optimale Sicherheit. Aufgrund der ausgeübten Drücke wird der Air Surf Coasto mit einem Druck von 22 psi betrieben, was eine grundsolide Steifigkeit gewährleistet.

Das Gewicht dieses Boards überschreitet nicht 5 kg, wodurch es auf dem Wasser leicht zu handhaben ist.

Das Paket enthält eine 22 psi Hochdruckpumpe, einen Rucksack, eine ausziehbare Leine (Erfindung) und ein Reparaturset.
Eine Revolution auf dem Markt für Paddle-Surfboards. Coasto ist sich der Gewichtsbeschränkungen der Doppelschicht bewusst und hat eine einzigartige Technologie entwickelt, die darin besteht, die beiden PVC-Schichten thermisch zu verschmelzen. Coasto hat eine einzigartige thermische Fusionstechnologie für die beiden PVC-Schichten entwickelt.

Eigenschaften:

 • Länge: 180 Zentimeter
 • Breite: 51 Zentimeter
 • Dicke: 8 Zentimeter
 • Gewicht: 3,6 kg
 • Maximale Belastung: bis 80 kg
 • Version mit festen oder abnehmbaren Flossen

 

    2 ans Garanty

Bede om et tilbud

Description

Coasto

Aufblasbare Brandung
Pression 22 PSI

Aufgrund der ausgeübten Belastungen werden die Air Surf Coasto mit einem Druck von 22 psi verwendet, was ihnen Steifigkeit und ein starkes Gefühl garantiert.

 

 

 

Hochkompakt

Ultra compact

Globale Innovation !

Der Air Surf Coasto lässt sich zusammenklappen und passt in einen normalen Rucksack mit allem, was du brauchst.

 

 

 

Sehr leicht

Poids inférieur à 5kg

Das Gewicht dieses Boards überschreitet nicht 5 kg, was die Handhabung auf dem Wasser erleichtert.

 

 

 

Sicherheit

Sécurité optimale

Bei erhöhter Steifigkeit bietet das Air Surf Coasto dank seiner Flexibilität (Felsen, Rollen etc.) eine bessere Schlagfestigkeit als ein herkömmliches Board und sorgt für optimale Sicherheit.

 

 

 

TTS-Technologie

Logo TTS

Eine Revolution auf dem Stand Up Paddle-Markt. Bewusst der Gewichtsbelastung durch die Doppelschicht Konstruktion.

Coasto hat eine einzigartige Technologie entwickelt, die aus der thermischen Verschmelzung der beiden PVC-Schichten besteht. Bei Coasto werden die beiden PVC-Schichten nicht mehr verklebt, sondern heißversiegelt.

Additional information

Coasto Air Surf 6`

Abnehmbare Flossen – PB-CAIRS6B, Feste Flossen -PB-CAIRS6A

Stand up Paddle, Coasto Air Surf 6`

300.00342.00

Coasto

Con mayor rigidez, la tabla de SUP hinchable Coasto Airsurf 6 ‘con quillas fijas ofrece una mayor resistencia a los impactos que una tabla convencional gracias a su flexibilidad (rocas, guijarros, etc.) y garantiza así una seguridad óptima. Debido a las presiones ejercidas, el Air Surf Coasto se opera con una presión de 22 psi, lo que garantiza una rigidez sólida como una roca.

El peso de esta tabla no supera los 5 kg, lo que la hace fácil de manejar en el agua.

El paquete incluye una bomba de alta presión de 22 psi, mochila, correa extensible (invención) y kit de reparación.
Una revolución en el mercado de las tablas de paddle surf. Consciente de las limitaciones de peso de la doble capa, Coasto ha desarrollado una tecnología única que consiste en termofundido las dos capas de PVC. Coasto ha desarrollado una tecnología de fusión térmica única para las dos capas de PVC.

Caracteristicas:

 • Largo: 180 centímetros
 • Ancho: 51 centímetros
 • Espesor: 8 centímetros
 • Peso: 3,6 kilogramos
 • Carga máxima: hasta 80 kg
 • Versión de aletas fijas o extraíbles

 

 2 ans Garanty

Bede om et tilbud

Description

Coasto

Surf inflable
Pression 22 PSI

Debido a las tensiones ejercidas, las Air Surf Coasto se utilizan con una presión de 22 psi, lo que les garantiza rigidez y una sensación fuerte.

 

 

 

Ultra compacto

Ultra compact

Innovación global!

El Air Surf Coasto se pliega y cabe en una mochila normal con todo el equipo que necesita.

 

 

 

Muy ligero

Poids inférieur à 5kg

El peso de esta tabla no supera los 5 kg, lo que la hace fácil de manejar en el agua.

 

 

 

seguridad

Sécurité optimale

Con mayor rigidez, la Air Surf Coasto ofrece una mejor resistencia al impacto que una tabla convencional gracias a su flexibilidad (rocas, rodillos, etc.) y garantiza una seguridad óptima.

 

 

 

Tecnología TTS

Logo TTS

Una revolución en el mercado del Stand Up Paddle. Consciente del estrés de peso causado por la construcción de doble capa.

Coasto ha desarrollado una tecnología única que consiste en la fusión térmica de las dos capas de PVC. En Coasto, las dos capas de PVC ya no están pegadas, sino termosellado.

Additional information

Coasto Air Surf 6`

Aletas fijas -PB-CAIRS6A, Aletas removibles – PB-CAIRS6B

Stand up Paddle, Coasto Air Surf 6`

300.00342.00

Coasto

Com maior rigidez, as pranchas de SUP insufláveis ​​Coasto Airsurf 6 ‘com quilhas fixas proporcionam maior resistência ao impacto do que uma prancha convencional graças à sua flexibilidade (pedras, seixos, etc.) garantindo assim uma segurança óptima. Devido à pressão exercida, o Air Surf Coasto é operado a uma pressão de 22 psi, o que garante uma rigidez sólida.

O peso desta prancha não ultrapassa os 5 kg, o que a torna fácil de manusear na água.

O pacote inclui uma bomba de alta pressão de 22 psi, mochila, cinta expansível (invenção) e kit de reparo.
Uma revolução no mercado de paddleboard. A Coasto está ciente das limitações de peso da dupla camada e desenvolveu uma tecnologia única que consiste na termofusão das duas camadas de PVC. A Coasto desenvolveu uma tecnologia única de fusão térmica para as duas camadas de PVC.

Características:

 • Comprimento: 180 centímetros
 • Largura: 51 centímetros
 • Espessura: 8 centímetros
 • Peso: 3,6 kg
 • Carga máxima: até 80 kg
 • Versão de barbatanas fixas ou removíveis

 

    2 ans Garanty

Bede om et tilbud

Description

Coasto

Surf inflável
Pression 22 PSI

Devido aos esforços exercidos, as Air Surf Coasto são utilizadas com uma pressão de 22 psi, garantindo-lhes rigidez e uma forte sensação.

 

 

 

Ultra compacto

Ultra compact

Inovação global !

O compacto Air SurUltra Coasto dobra-se e cabe em uma mochila clássica com todo o equipamento que você precisa.

 

 

 

Muita luz

Poids inférieur à 5kg

O peso desta prancha não ultrapassa os 5kg o que a torna fácil de manusear na água.

 

 

 

segurança

Sécurité optimale

Com maior rigidez, a Air Surf Coasto oferece melhor resistência ao impacto do que uma prancha convencional graças à sua flexibilidade (pedras, rolos, etc.) e garante uma segurança ideal.

 

 

 

Tecnologia TTS

Logo TTS

Uma revolução no mercado de Stand Up Paddle. Ciente da tensão de peso causada pela construção de camada dupla.

A Coasto desenvolveu uma tecnologia única que consiste na fusão térmica das duas camadas de PVC. Na Coasto, as duas camadas de PVC não são mais coladas, mas termosseladas.

Additional information

Coasto Air Surf 6`

Barbatanas fixas -PB-CAIRS6A, Barbatanas removíveis- PB-CAIRS6B

Stand up Paddle, Coasto Air Surf 6`

300.00342.00

Coasto

Med økt stivhet gir Coasto Airsurf 6 ‘oppblåsbare SUP-brett med faste kjøl større motstand mot støt enn et konvensjonelt brett takket være dets fleksibilitet (bergarter, småstein, etc.) og garanterer dermed optimal sikkerhet. På grunn av det utøvde trykket drives Air Surf Coasto med et trykk på 22 psi, noe som sikrer bunnsolid stivhet.

Vekten på dette brettet overstiger ikke 5 kg, noe som gjør det enkelt å håndtere på vannet.

Pakken inneholder en 22 psi høytrykkspumpe, ryggsekk, utvidbar bånd (oppfinnelse) og reparasjonssett.
En revolusjon i padlebrett markedet. Coasto er klar over vektbegrensningene til dobbeltlaget og har utviklet en unik teknologi som består i å termofuse de to lagene av PVC. Coasto har utviklet en unik termisk fusjons teknologi for de to lagene av PVC.

Kjennetegn:

 • Lengde: 180 centimeter
 • Bredde: 51 centimeter
 • Tykkelse: 8 centimeter
 • Vekt: 3,6 kg
 • Maksimal belastning: opptil 80 kg
 • Fast eller flyttbar finnversjon

 

2 ans Garanty

Bede om et tilbud

Description

Coasto

Oppblåsbar surfing
Pression 22 PSI

På grunn av belastningene som brukes, brukes Air Surf Coasto med et trykk på 22 psi, noe som sikrer dem stivhet og en sterk følelse.

 

 

 

Ultrakompakt

Ultra compact

Global innovasjon!

Air Surf Coasto kan foldes sammen og passer inn i en vanlig ryggsekk med alt utstyret du trenger.

 

 

 

Veldig lett

Poids inférieur à 5kg

Vekten på dette brettet overstiger ikke 5 kg, noe som gjør det enkelt å håndtere på vannet.

 

 

 

sikkerhet

Sécurité optimale

Med økt stivhet gir Air Surf Coasto bedre støtmotstand enn et konvensjonelt brett takket være deres fleksibilitet (bergarter, ruller osv.) Og sørger for optimal sikkerhet.

 

 

 

TC-teknologi

Logo TTS

En revolusjon i Stand Up Paddle-markedet. Bevisst på vektbelastningen forårsaket av dobbeltlagskonstruksjonen.

Coasto har utviklet en unik teknologi som består i termisk fusjon av de to lagene av PVC. På Coasto limes ikke de to lagene av PVC lenger, men varmeforsegles.

Additional information

Coasto Air Surf 6`

Avtakbare finner- PB-CAIRS6B, Faste finner -PB-CAIRS6A

Stand up Paddle, Coasto Air Surf 6`

300.00342.00

Coasto

Con una maggiore rigidità, la tavola SUP gonfiabile Coasto Airsurf 6′ con chiglie fisse offre una maggiore resistenza agli urti rispetto a una tavola convenzionale grazie alla sua flessibilità (rocce, ciottoli, ecc.) e garantisce quindi una sicurezza ottimale. A causa delle pressioni esercitate, l’Air Surf Coasto viene azionato con una pressione di 22 psi, garantendo una rigidità solida come una roccia.

Il peso di questa tavola non supera i 5 kg, il che la rende facile da maneggiare sull’acqua.

Il pacchetto include una pompa ad alta pressione da 22 psi, zaino, guinzaglio estensibile (invenzione) e kit di riparazione.
Una rivoluzione nel mercato delle tavole da paddle surf. Consapevole dei limiti di peso del doppio strato, Coasto ha sviluppato una tecnologia unica che consiste nel termofondere i due strati di PVC. Coasto ha sviluppato una tecnologia di fusione termica unica per i due strati di PVC.

Caratteristiche:

 • Lunghezza: 180 centimetri
  Larghezza: 51 centimetri
  Spessore: 8 centimetri
  Peso: 3,6 kg
  Carico massimo: fino a 80 kg
  Versione con pinne fisse o rimovibili

  2 ans Garanty

Bede om et tilbud

Description

Coasto

Surf gonfiabile
Pression 22 PSI

A causa delle sollecitazioni esercitate, le Air Surf Coasto vengono utilizzate con una pressione di 22 psi, garantendo loro rigidità e un forte feeling.

 

 

 

Ultra compatto

Ultra compact

Innovazione globale !

L’Air Surf Coasto si ripiega e si inserisce in uno zaino normale con tutta l’attrezzatura di cui hai bisogno.

 

 

 

Molto leggero

Poids inférieur à 5kg

Il peso di questa tavola non supera i 5 kg, il che la rende facile da maneggiare in acqua.

 

 

 

sicurezza

Sécurité optimale

Con una maggiore rigidità, l’Air Surf Coasto offre una migliore resistenza agli urti rispetto a una tavola convenzionale grazie alla loro flessibilità (rocce, rulli, ecc.) e garantisce una sicurezza ottimale.

 

 

 

Tecnologia TTS

Logo TTS

Una rivoluzione nel mercato dello Stand Up Paddle. Consapevole dello stress da peso causato dalla costruzione a doppio strato.

Coasto ha sviluppato una tecnologia unica che consiste nella fusione termica dei due strati di PVC. In Coasto i due strati di PVC non sono più incollati, ma termosaldati.

Additional information

Coasto Air Surf 6`

Alette fisse -PB-CAIRS6A, Alette rimovibili- PB-CAIRS6B

Ce site web utilise des cookies. En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l\'utilisation des cookies.