SE +46 (0)730 655 066 - ES +34 686 949 732 - FR +33 (0) 643 912 718 info@alu-floors-scandinavia.com
Sélectionner une page

JURIDISCHE KENNISGEVING

s1. Presentatie van de site.

Krachtens artikel 6 van wet nr. 2004-575 van 21 juni 2004 inzake vertrouwen in de digitale economie worden gebruikers van de site https://www.alu-floors-scandinavia.com geïnformeerd, l ‘identiteit van de verschillende belanghebbenden in het kader van de implementatie en monitoring: Eigenaar – Alu-Floors-Scandinavia ,: 650111-6039 – Hörnvägen 1, 218 51 Klagshamn Zweden Maker: E-COM Geel Publicatiemanager: ALU-FLOORS-SCANDINAVIA . De publicatiemanager is een natuurlijk persoon of een rechtspersoon. Webmaster | ALU-FLOORS-SCANDINAVIA, contact: pc@alu-floors-scandinavia.com Host: one.com – Denemarken Credits: Alu-Floors-Scandinavia Het model voor juridische kennisgeving wordt aangeboden door Subdelirium.com https: //www.subdelirium. com / legal-mentions-generator /

2. Algemene gebruiksvoorwaarden van de site en de aangeboden diensten

Gebruik van de site https://www.alu-floors-scandinavia.com impliceert de volledige aanvaarding van de hieronder beschreven algemene gebruiksvoorwaarden. Deze gebruiksvoorwaarden kunnen op elk moment worden gewijzigd of aangevuld, gebruikers van de https://www.alu-floors-scandinavia.com site worden daarom uitgenodigd om ze regelmatig te raadplegen. Deze site is normaal gesproken te allen tijde toegankelijk voor gebruikers. Een onderbreking als gevolg van technisch onderhoud kan echter worden beslist door Alu-Floors-Scandinavia, die vervolgens zal proberen de gebruikers vooraf de data en tijden van de interventie te communiceren. De site https://www.alu-floors-scandinavia.com wordt regelmatig bijgewerkt door Alu-Floors-Scandinavia. Evenzo kunnen de wettelijke vermeldingen op elk moment worden gewijzigd: ze zijn niettemin van toepassing op de gebruiker, die wordt uitgenodigd om er zo vaak mogelijk naar te verwijzen om er kennis mee te maken.

3. Beschrijving van de geleverde diensten.

Het doel van de https://www.alu-floors-scandinavia.com site is om informatie te verstrekken over alle activiteiten van het bedrijf. Alu-Floors Scandinavia streeft ernaar de site https://www.alu-floors-scandinavia.com zo nauwkeurig mogelijk te informeren. Het kan echter niet verantwoordelijk worden gehouden voor weglatingen, onnauwkeurigheden en tekortkomingen in de update, hetzij veroorzaakt door de update, hetzij door externe partners die deze informatie verstrekken. Alle informatie die op de site https://www.alu-floors-scandinavia.com wordt vermeld, wordt ter indicatie gegeven en zal waarschijnlijk evolueren. Bovendien is de informatie op de site https // www.alu-floors-scandinavia.com niet uitputtend. Ze worden onderhevig aan wijzigingen die zijn aangebracht sinds ze online zijn gezet.

4. Contractuele beperkingen op technische gegevens.

De site maakt gebruik van JavaScript-technologie. De website kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor materiële schade in verband met het gebruik van de site. Bovendien stemt de gebruiker van de site ermee in toegang te krijgen tot de site met behulp van recente apparatuur, die geen virussen bevat en met een up-to-date browser van de nieuwste generatie.

5. Intellectueel eigendom en vervalsingen.

Alu-Floors-Scandinavia bezit de intellectuele eigendomsrechten of bezit de gebruiksrechten op alle elementen die toegankelijk zijn op de site, met name de teksten, afbeeldingen, afbeeldingen, logo’s, pictogrammen, geluiden, software. Elke reproductie, representatie, wijziging, publicatie, aanpassing van alle of een deel van de elementen van de site, ongeacht de gebruikte middelen of processen, is verboden zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van: Alu-Floors Scandinavia. Elk ongeoorloofd gebruik van de site of een van de elementen die het bevat, wordt beschouwd als een inbreuk en wordt vervolgd in overeenstemming met de bepalingen van de artikelen L.335-2 en volgende van de wet op de intellectuele eigendom.

6. Beperkingen van aansprakelijkheid.

Alu-Floors-Scandinavia kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor directe of indirecte schade aan de apparatuur van de gebruiker bij het bezoeken van de site www.alu-floors-Scandinavia.com, die het gevolg is van het gebruik van een apparatuur die niet voldoet aan de specificaties vermeld in punt 4, of het verschijnen van een bug of een incompatibiliteit. Alu-Floors-Scandinavia kan ook niet verantwoordelijk worden gehouden voor indirecte schade (zoals bijvoorbeeld verlies van markt of kans) als gevolg van het gebruik van de site https: //www.alu-floors-Scandinavia. com. Interactieve ruimtes (mogelijkheid om vragen te stellen in het contactgebied) zijn beschikbaar voor gebruikers. Alu-Floors Scandinavia behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving alle inhoud in deze ruimte te verwijderen die in strijd zou zijn met de toepasselijke wetgeving in Frankrijk, met name de bepalingen met betrekking tot gegevensbescherming. Indien van toepassing behoudt Alu-Floors Scandinavia zich ook het recht voor om de burgerlijke en / of strafrechtelijke aansprakelijkheid van de gebruiker in twijfel te trekken, met name in het geval van een racistische, beledigende, lasterlijke of pornografische boodschap, ongeacht het medium. gebruikt (tekst, fotografie …).

7. Beheer van persoonlijke gegevens.

In Frankrijk worden persoonsgegevens in het bijzonder beschermd door wet nr. 78-87 van 6 januari 1978, wet nr. 2004-801 van 6 augustus 2004, artikel L. 226-13 van het wetboek van strafrecht en de Europese richtlijn van 24 oktober 1995. Ter gelegenheid van het gebruik van de site kan https://www.alu-floors-scandinavia.com worden verzameld: de URL van de links waarmee de gebruiker de site heeft bezocht http: //www.alu-floors-scandinavia.com, de toegangsprovider van de gebruiker, het IP-adres (Internet Protocol) van de gebruiker. In ieder geval verzamelt Alu-Floors Scandinavia alleen persoonlijke informatie over de gebruiker voor de behoefte aan bepaalde diensten die worden aangeboden door de site https://www.alu-floors-scandinavia.com. De gebruiker verstrekt deze informatie met volledige kennis van de feiten, met name wanneer hij deze zelf invoert. De gebruiker van de https://www.alu-floors-scandinavia.com site wordt dan geïnformeerd over de verplichting om deze informatie niet te verstrekken. Overeenkomstig de bepalingen van de artikelen 38 en volgende van de wet 78-17 van 6 januari 1978 met betrekking tot gegevensverwerking, bestanden en vrijheden, heeft elke gebruiker recht op toegang, rectificatie en verzet tegen persoonsgegevens. betreffende hem, door middel van zijn schriftelijk en ondertekend verzoek, vergezeld van een kopie van het identiteitsbewijs met handtekening van de houder van het document, met vermelding van het adres waarnaar het antwoord moet worden gestuurd. Geen persoonlijke informatie van de gebruiker van de site https://www.alu-floors-scandinavia.com wordt zonder medeweten van de gebruiker gepubliceerd, uitgewisseld, overgedragen, toegewezen of verkocht op welk medium dan ook aan derden. Alleen de aanname van de afkoop van Alu-Floors Scandinavia en haar rechten zou de overdracht van dergelijke informatie aan de potentiële koper mogelijk maken, die op zijn beurt gehouden zou zijn aan dezelfde verplichting om gegevens met betrekking tot de gebruiker op te slaan en te wijzigen. van de site https://www.alu-floors-scandinavia.com De site is niet aangemeld bij de CNIL omdat er geen persoonlijke informatie wordt verzameld. . De databases zijn beschermd door de bepalingen van de wet van 1 juli 1998 tot omzetting van richtlijn 96/9 van 11 maart 1996 betreffende de rechtsbescherming van databases.

8. Hyperlinks en cookies.

De site https://www.alu-floors-scandinavia.com bevat een aantal hyperlinks naar andere sites, opgezet met toestemming van Alu-floors Scandinavia. Alu-Floors Scandinavia heeft echter niet de mogelijkheid om de inhoud van de aldus bezochte sites te controleren en aanvaardt daarom geen enkele verantwoordelijkheid voor dit feit. Browsen op de site https://www.alu-floors-scandinavia.com kan de installatie van cookies op de computer van de gebruiker veroorzaken. Een cookie is een klein bestand waarmee de gebruiker niet kan worden geïdentificeerd, maar dat informatie vastlegt met betrekking tot de navigatie van een computer op een site. De aldus verkregen gegevens zijn bedoeld om latere navigatie op de site te vergemakkelijken en zijn ook bedoeld om verschillende aanwezigheidsmetingen mogelijk te maken. Als u weigert een cookie te installeren, kan het onmogelijk zijn om toegang te krijgen tot bepaalde services. De gebruiker kan zijn computer echter als volgt configureren om de installatie van cookies te weigeren In Internet Explorer: tooltab (pictogram in de vorm van een tandwiel in de rechterbovenhoek) / internetopties. Klik op Privacy en kies Blokkeer alle cookies. Valideren op OK In Firefox: klik bovenaan het browservenster op de Firefox-knop en ga vervolgens naar het tabblad Opties. Klik op het tabblad Privacy. Configureer de instandhoudingsregels op: gebruik gepersonaliseerde parameters voor geschiedenis. Schakel ten slotte het vinkje uit om cookies uit te schakelen. In Safari: klik rechtsboven in de browser op het menupictogram (gesymboliseerd door een tandwiel). Selecteer Instellingen. Klik op Geavanceerde instellingen weergeven. Klik in het gedeelte “Vertrouwelijkheid” op Instellingen voor inhoud. In het gedeelte “Cookies” kunt u cookies blokkeren. Onder Chrome: klik rechtsboven in de browser op het menupictogram (gesymboliseerd door drie horizontale lijnen). Selecteer Instellingen. Klik op Geavanceerde instellingen weergeven. Klik in het gedeelte “Vertrouwelijkheid” op voorkeuren. Op het tabblad “Vertrouwelijkheid” kunt u cookies blokkeren.

9. Toepasselijk recht en toekenning van bevoegdheid.

Elk geschil in verband met het gebruik van de https://www.alu-floors-scandinavia.com site is onderworpen aan de Zweedse wet. De exclusieve bevoegdheid wordt toegewezen aan de bevoegde rechtbanken van Malmö.

10. De belangrijkste betrokken wetten.

Wet nr. 78-17 van 6 januari 1978, met name gewijzigd bij wet nr. 2004-801 van 6 augustus 2004 met betrekking tot gegevensverwerking, bestanden en vrijheden. Wet nr. 2004-575 van 21 juni 2004 voor vertrouwen in de digitale economie.

11. Lexicon.

Gebruiker: internetgebruiker die verbinding maakt via de bovengenoemde site. Persoonlijke informatie: “informatie die, in welke vorm dan ook, direct of indirect de identificatie mogelijk maakt van de natuurlijke personen op wie deze van toepassing is” (artikel 4 van wet nr. 78-17 van 6 januari 1978).

Volg ons op facebook !

Ce site web utilise des cookies. En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l\'utilisation des cookies.